Shopping cart

Algemene Voorwaarden

 • Home
 • Algemene Voorwaarden
hero_shape_22
Algemene Voorwaarden

Altijd Eerlijk & Transparant.

Algemene voorwaarden High Tint

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gehanteerd:

 • Aanbod: Elke schriftelijke aanbieding of offerte van High Tint aan de Opdrachtgever voor het leveren van Producten en/of het uitvoeren van Werkzaamheden.
 • Bedrijf: Een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 • High Tint: De eenmanszaak die de Werkzaamheden zelfstandig of onder leiding van anderen uitvoert.
 • Leenauto: Een vervangend voertuig dat door High Tint ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever voor een overeengekomen periode.
 • Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met High Tint.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen High Tint en de Opdrachtgever voor het verrichten van Werkzaamheden, zoals bestickering, montage, reparatie, of onderhoudswerkzaamheden.
 • Producten: Auto-onderdelen, materialen, onderdelen, accessoires, en tweedehands producten die High Tint aanbiedt.
 • Werkzaamheden: Alle werkzaamheden binnen het onderhoud, reparatie, en tuning van auto’s, inclusief auto wrappen, autoruiten blinderen, spuitwerk, belettering, en bestickering, evenals de verkoop en levering van Producten.

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van High Tint, elke Overeenkomst tussen High Tint en de Opdrachtgever, en op elk werk dat door High Tint wordt aangeboden.
 • Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt de Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit niet mogelijk is, zal High Tint de Opdrachtgever informeren over de beschikbaarheid van de algemene voorwaarden.
 • Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk met High Tint is overeengekomen. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde, vervolgopdrachten, en toekomstige opdrachten van de Opdrachtgever.
 • Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van kracht. De nietige/vernietigde bepaling(en) worden vervangen door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 • Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Verwijzingen naar zij/haar worden tevens opgevat als hij/hem/zijn, indien van toepassing.

Artikel 3: Het Aanbod

 • Alle aanbiedingen van High Tint zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Specifieke voorwaarden worden vermeld in het Aanbod.
 • High Tint is alleen gebonden aan een Aanbod als de aanvaarding door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. High Tint behoudt zich het recht voor om een Overeenkomst om gegronde redenen te weigeren.
 • Het Aanbod bevat een gedetailleerde omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. Eventuele vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen High Tint niet binden.
 • Indien het Aanbod gebaseerd is op onvolledige of onjuiste gegevens van de Opdrachtgever, heeft High Tint het recht om tarieven, levertermijnen, en/of prijzen aan te passen.
 • Levertijden en termijnen zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij anders overeengekomen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht High Tint niet tot levering van een deel van de zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een Aanbod van High Tint aanvaardt.
 • High Tint bevestigt de opdracht schriftelijk per e-mail, Whatsapp, SMS, of telefonisch. Een Aanbod is maximaal 30 dagen geldig, daarna vervalt het.
 • High Tint is niet gebonden aan een Aanbod bij kennelijke vergissingen of verschrijvingen.
 • Een Overeenkomst kan ook door High Tint worden geweigerd om gegronde redenen.
 • Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan, zijn zij afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk.
 • Opdrachtgever heeft tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak het recht kosteloos te annuleren. Binnen 24 uur voor de afspraak brengt High Tint €50 incl. btw in rekening. Bij annulering vervalt de aanbetaling.

DEEL II: DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 5: Duur van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst geldt voor de duur zoals vermeld in de offerte, tenzij anders overeengekomen.
 • Opdrachtgever kan te allen tijde de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen, maar is de volledige prijs verschuldigd bij een reeds gestarte uitvoering van de Overeenkomst.
 • Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming na schriftelijke ingebrekestelling.
 • Bij surséance van betaling, faillissement, of liquidatie van een der partijen kan de Overeenkomst direct worden beëindigd, zonder restitutie van gelden.
 • Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 • Opdrachtgever heeft 14 dagen herroepingsrecht, behalve bij gestarte uitvoering of sluiting van de Overeenkomst in de verkoopruimte. Opdrachtgever ziet hierbij af van herroepingsrecht.

DEEL III: BETALING EN ANNULERING

Artikel 6: Betaling en Annulering

 • Annuleringen binnen een maand voor de afspraak brengen 20% van het offertebedrag in rekening. Tot drie weken voor de afspraak is dit 50%, en tot een week voor de afspraak 75%.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van annuleringen en vrijwaart High Tint voor aanspraken van derden.